STREFA DLA KANDYDATA

Oferty pracy w WSG

OPIEKUNKA / OPIEKUN DO DZIECI
Numer referencyjny: 03/CUS/2019
Data ważności oferty: 31.01.2019.

Niepubliczny Żłobek Akademicki przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy poszukuje:

Opiekunka / Opiekun do dzieci

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Opis stanowiska:

Do obowiązków dziennego opiekuna dzieci do lat 3 należy kompleksowa opieka nad dziećmi, a w szczególności:

 • dbałość o bezpieczeństwo i higienę,
 • dbałość o czystość w miejscu pracy,
 • karmienie dzieci,
 • budowanie dobrych relacji i wzajemnego szacunku w grupie,
 • prowadzenie zajęć muzycznych (zabawa przy muzyce),
 • traktowanie dzieci z szacunkiem i rozumienie ich indywidualnych potrzeb,
 • planowanie i organizowanie zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
 • dostosowanych do wieku i możliwości poznawczych dzieci w oparciu o współczesną wiedzę pedagogiczną i psychologię rozwojową małego dziecka,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z pracą dydaktyczną i z działalnością opiekuńczo – wychowawczą (konspekty zajęć, plany pracy),
 • współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie wychowania i rozwoju dziecka

Wymagania, które powinien spełniać kandydat:

niezbędne:

 • odbyte 160 godz. szkolenie albo 40 godz. szkolenie uzupełniające w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy jeśli posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego albo ukończył studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza albo pracował z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przez podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun,
 • odbył nie później niż 2 lata przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy,
 • charakteryzuje się miłym sposobem bycia, jest kreatywny, empatyczny, uczynny, cierpliwy, konsekwentny, kulturalny, niepalący,
 • potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny,
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • osoba, która nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.

dodatkowe:

 • sumienność, odpowiedzialność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań,
 • kreatywność i komunikatywność,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem,
 • prawo jazdy kat. B. 

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • kurs z udzielania pierwszej pomocy dzieciom,
 • inne szkolenia uzależnione od indywidualnych predyspozycji i  bieżących potrzeb w podnoszeniu kwalifikacji kadry opiekuńczej.

Wymagane dokumenty:

CV i list motywacyjny, kserokopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej), aktualne badanie sanepidowskie,
zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej CV, list motywacyjny z zaznaczeniem stanowiska, na adres mailowy: aplikacja@byd.pl lub listownie na adres uczelni: WSG w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

WAŻNE!

Przed aplikacją prosimy o zapoznanie się z wymogami formalnymi związanymi z procesem rekrutacji - link: http://www.praca.wsg.byd.pl/id,30/proces-rekrutacji

Administratorem Państwa danych jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2. Dane podstawowe, których oczekujemy od kandydatów w procesie rekrutacji to: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Jeśli w przesłanych dokumentach podane są dodatkowe dane osobowe (jak np. adres email; telefon komórkowy itp.), informujemy że Wyższa Szkoła Gospodarki będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Państwa dobrowolnej zgody. Wobec powyższego przy podaniu tych dodatkowych danych, będzie konieczne zawarcie w Państwa aplikacji zgody na przetwarzanie dodatkowych danych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy na potrzeby rekrutacji. W przypadku podania przez Państwa dodatkowych danych bez udzielenia zgody na ich przetwarzanie, Państwa kandydatura nie będzie mogła być uwzględniona w procesie rekrutacji. Informujemy jednocześnie, że brak podania danych dodatkowych, niewymaganych przez pracodawcę, nie wpływa negatywnie na ocenę Państwa aplikacji.

 

Sprawdź, w jakim obszarze i dziedzinie
poszukujemy obecnie pracowników.

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI
Dział Personalny: ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz, tel. (0 52) 567 07 12, e-mail: kadry@byd.pl