STREFA DLA KANDYDATA

Oferty pracy w WSG

OPIEKUNKA / OPIEKUN DO DZIECI
Numer referencyjny: 02/ŻŁOBEK/2019
Data ważności oferty: 31.01.2019.

Niepubliczny Żłobek Akademicki przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy poszukuje:

Opiekunka / Opiekun do dzieci

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Opis stanowiska:

Do obowiązków opiekuna w żłobku dzieci do lat 3 należy kompleksowa opieka nad dziećmi, a w szczególności:

 • dbałość o bezpieczeństwo i higienę,
 • dbałość o czystość w miejscu pracy,
 • karmienie dzieci,
 • budowanie dobrych relacji i wzajemnego szacunku w grupie,
 • prowadzenie zajęć muzycznych (zabawa przy muzyce),
 • traktowanie dzieci z szacunkiem i rozumienie ich indywidualnych potrzeb,
 • planowanie i organizowanie zajęć dydaktyczno – wychowawczych, dostosowanych do wieku i możliwości poznawczych dzieci w oparciu o współczesną wiedzę pedagogiczną i psychologię rozwojową małego dziecka,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z pracą dydaktyczną i z działalnością opiekuńczo – wychowawczą (konspekty zajęć, plany pracy),
 • współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie wychowania i rozwoju dziecka. 

Wymagania, które powinien spełniać kandydat:

niezbędne:

Zgodnie z art. 16 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, opiekunem w żłobku może być osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:

 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
 • przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna,
 • odbył nie później niż 2 lata przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy,
 • charakteryzuje się miłym sposobem bycia, jest kreatywny, empatyczny, uczynny, cierpliwy, konsekwentny, kulturalny, niepalący,
 • potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny,
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • osoba, która nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.

dodatkowe:

 • sumienność, odpowiedzialność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań,
 • kreatywność i komunikatywność,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem,
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Umowę o pracę,
 • Kurs z udzielania pierwszej pomocy dzieciom,
 • inne szkolenia uzależnione od indywidualnych predyspozycji i  bieżących potrzeb w podnoszeniu kwalifikacji kadry opiekuńczej,

 

Wymagane dokumenty:

CV i list motywacyjny, kserokopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej), aktualne badanie sanepidowskie, zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej CV, list motywacyjny z zaznaczeniem stanowiska, na adres mailowy: aplikacja@byd.pl lub listownie na adres uczelni: WSG w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

WAŻNE!

Przed aplikacją prosimy o zapoznanie się z wymogami formalnymi związanymi z procesem rekrutacji - link: http://www.praca.wsg.byd.pl/id,30/proces-rekrutacji

Administratorem Państwa danych jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2. Dane podstawowe, których oczekujemy od kandydatów w procesie rekrutacji to: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Jeśli w przesłanych dokumentach podane są dodatkowe dane osobowe (jak np. adres email; telefon komórkowy itp.), informujemy że Wyższa Szkoła Gospodarki będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Państwa dobrowolnej zgody. Wobec powyższego przy podaniu tych dodatkowych danych, będzie konieczne zawarcie w Państwa aplikacji zgody na przetwarzanie dodatkowych danych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy na potrzeby rekrutacji. W przypadku podania przez Państwa dodatkowych danych bez udzielenia zgody na ich przetwarzanie, Państwa kandydatura nie będzie mogła być uwzględniona w procesie rekrutacji. Informujemy jednocześnie, że brak podania danych dodatkowych, niewymaganych przez pracodawcę, nie wpływa negatywnie na ocenę Państwa aplikacji.

 

 

Sprawdź, w jakim obszarze i dziedzinie
poszukujemy obecnie pracowników.

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI
Dział Personalny: ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz, tel. (0 52) 567 07 12, e-mail: kadry@byd.pl